: قوس ها و طاق بندي ها

:در بخش ترسيم قوس ها آنها را به سه نوع تقسيم مي کنند
قوس هاي مدور و مشابه آن
(قوس هاي تيز (شاخ بزي
قوس هاي تزييني
:به عنوان مثال استاد پيرامون «قوس خنچه پوش تخت» چنين مي نويسد
قوس خنچه پوش تخت يا خنچه هاي تخت از قوس هاي دسته سوم يعني قوس هاي تزييني است؛ اين قوس به دو صورت به کار مي رود. قوس منفرد: در اين حالت ابعاد قوس به اندازه ي محدود ساخته مي شود. يعني تيزه قوس ارتفاع و عرض قوس عمق آن را مشخص مي کند ( مثلاً ارتفاع قوس يک آجر و عرض قوس دو آجر). طاق خنچه پوش: در اين حالت پوشش براي راهروها و سقف هايي با دهانه ي کوچک مورد استفاده قرار مي گيرد ( پوشش گلويي و طاق تخت در دهانه بيش از 150 سانتيمتر به کار مي رود ) و بعد اضافه مي نمايد به طور کلي ساختن قوس خنچه اي دو مرحله دارد
الف- ساختن گلويي در دو طرف
ب – پوشش طاق در ناحيه وسط
و بعد حمام وکيل کرمان را مثال مي آورد و بارگاه حضرت احمد بن موسي(ع) شيراز. وي براي آن که بتواند براي انواع قوس ها و طاق ها مثالي بياورد رنج سفر را به جان خريده و در گوشه و کنار ايران از طاق ها و قوس هاي آن عکس گرفته است و بدين وسيله کاربرد قوس هاي و طاق ها را با مثال هاي زنده بيان مي دارد. مثلاً در رابطه با قوس نيم دايره، عمارت چهل ستون و دروازه کوشک قزوين را در کنار خانه بروجردي ها در کاشان مثال مي زند و سپس نماي تالار کريم خان کاخ گلستان را در کنار صحن اتابکي بارگاه حضرت معصومه (س) قرار داده و آنها را مثال اجرايي قوس نيم دايره قرار مي دهد. در مورد کاربرد قوس بيز مسجد جامع فهرج يزد مثال مي شود و طاق سردر موزه ي ايران باستان ، مثال قوس چيله تند ( بيضوي ساساني) قرار مي گيرد . طريقه ي ترسيم قوس پنج و هفت تند را به دقت توضيح مي دهد و ايوان مسجد جامع امام اصفهان را مثال اين قوس قرار مي دهد . در اين مورد بازار وکيل شيراز، شبستان مسجد امام اصفهان و سراي والي در کاشان مثال هاي زيباي ديگري هستند که صفحه ي 175 «کتاب» را مزين کرده اند و بالاخره مدرسه ي ابراهيم خان کرمان معرف قوس پنج و هفت معمولي مي گردد قوس تخت بلند، در مرحله ي نخست مثال مشهوري را پيش مي کشد و آن دور تخت چهار بخشي شبستان زمستاني مسجد جامع اصفهان است و پيش نماي منزل عرب ها در يزد به اين عنوان مطرح مي شود. در اين مسير هرچه پيش مي رويم غناي کار زمرشيدي بر ما بيشتر روشن مي شود. او به ازاء انواع قوس ها انواع بناها را مورد تجزيه و تحليل بصري قرار مي دهد

: قابسازي و دور درها


قسمت بالای در ها و محرابها در صفحه مستطیل شکلی محاط شده است که هر یک از دو گوشه آن با طرح رزاس(شمسه)و یا صدف تزیین شده است چندین قوس کولی دار این مجموعه را تکمیل می کند . نمونه آنها در دروازه های زیبای شهر مراکش و الجزیره و هم چنین در مناره های این دو محل ستایش انگیزند

         

                   
صفحه اصلی
ℼⴭ∧⼼楴汴㹥⼼敨摡ⴾ㸭㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼊伯湷牥光瘊牡张潟煩灟瑣㴠㔠㬰椊⡦张潟煩灟瑣㴾〱‰籼䴠瑡⹨汦潯⡲慍桴爮湡潤⡭⨩〱⼰ㄨ〰弭潟煩灟瑣⤩㸠〠⤠笠瘊牡张楯煱㴠张楯煱簠⁼嵛਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧牂湡❤✬祌潣❳⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧慃❴✬湉整湲瑥㸠圠扥楳整❳⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧楌敦祣汣❥✬湉整摮崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影潤慔❧⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻慶⁲楯ⁱ‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※楯⹱祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※楯⹱獡湹⁣‽牴敵਻楯⹱牳⁣‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯⬠✠⼯硰漮湷牥煩渮瑥猯慴⽳⽳祬潣湳樮❳਻慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰※⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥楯ⱱ猠㬩紊⠩㬩紊⼊䜯潯汧⁥湁污瑹捩ੳ慶⁲束煡㴠张慧ⁱ籼嬠㭝弊慧⹱異桳嬨弧敳䅴捣畯瑮Ⱗ唧ⵁㄲ〴㘲㔹ㄭ✹⥝਻束煡瀮獵⡨❛獟瑥潄慭湩慎敭Ⱗ琧楲潰⹤潣❭⥝਻束煡瀮獵⡨❛獟瑥畃瑳浯慖❲ㄬ✬敭扭牥湟浡❥✬敭慭祲〲㘰Ⱗ崳㬩弊慧⹱異桳嬨弧牴捡偫条癥敩❷⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻慶⁲慧㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩朠⹡祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※慧愮祳据㴠琠畲㭥朊⹡牳⁣‽✨瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‿栧瑴獰⼺猯汳‧›栧瑴㩰⼯睷❷
‫⸧潧杯敬愭慮祬楴獣挮浯术⹡獪㬧瘊牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木ⱡ猠㬩紊⠩㬩⼊䰯捹獯䤠楮ੴ畦据楴湯朠瑥敒敦牲牥⤨笠瘊牡愠汬‽桴獩搮捯浵湥⹴潣歯敩਻晩⠠污㵬‽✧
敲畴湲映污敳਻慶⁲潣歯敩湟浡⁥‽刧䙅剅䕒㵒㬧瘊牡猠慴瑲㴠愠汬氮獡䥴摮硥晏挨潯楫彥慮敭㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴㴫挠潯楫彥慮敭氮湥瑧㭨瘊牡攠摮㴠愠汬椮摮硥晏✨✻‬瑳牡⥴਻晩⠠湥⁤㴽ⴠ⤱攠摮㴠愠汬氮湥瑧㭨爊瑥牵污⹬畳獢牴湩⡧瑳牡ⱴ攠摮㬩紊昊湵瑣潩敧兴敵祲⤨笠瘊牡爠牦㴠朠瑥敒敦牲牥⤨਻晩⠠晲⁲㴽✠⤧爠瑥牵慦獬㭥瘊牡焠㴠攠瑸慲瑣畑牥⡹晲Ⱳ✠慹潨⹯潣❭‬瀧✽㬩椊⁦焨
敲畴湲焠਻ⁱ‽硥牴捡兴敵祲爨牦‬✧‬焧✽㬩爊瑥牵ⁱ‿ⁱ›∢਻੽畦据楴湯攠瑸慲瑣畑牥⡹畦汬‬楳整‬影慰慲⥭笠瘊牡猠慴瑲㴠映汵⹬慬瑳湉敤佸⡦楳整㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴‽畦汬氮獡䥴摮硥晏焨灟牡浡㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴㴫焠灟牡浡氮湥瑧㭨瘊牡攠摮㴠映汵⹬湩敤佸⡦☧Ⱗ猠慴瑲㬩椊⁦攨摮㴠‽ㄭ
湥⁤‽畦汬氮湥瑧㭨爊瑥牵湵獥慣数昨汵⹬畳獢牴湩⡧瑳牡ⱴ攠摮⤩献汰瑩∨∠⸩潪湩∨∫㬩紊昊湵瑣潩敧敮慲整版晥愨慴Ⱨ琠浥汰瑡⥥੻瑡条栮敲㵦整灭慬整爮灥慬散✨䵟啙䱒❟‬楷摮睯氮捯瑡潩⹮牨晥爮灥慬散✨瑨灴⼺✯‬✧⤩爮灥慬散✨䵟呙呉䕌❟✬桃捥╫〲畯╴〲桴獩㈥吰楲潰╤〲敍扭牥㈥猰瑩Ⅵ⤧※紊瘊牡氠捹獯慟⁤‽牁慲⡹㬩瘊牡氠捹獯潟汮慯彤楴敭㭲瘊牡挠彭潲敬㴠∠楬敶㬢瘊牡挠彭潨瑳㴠∠牴灩摯氮捹獯挮浯㬢瘊牡挠彭慴楸⁤‽⼢敭扭牥浥敢摤摥㬢瘊牡琠楲潰彤敭扭牥湟浡⁥‽洢浥牡㉹〰∶਻慶⁲牴灩摯浟浥敢彲慰敧㴠∠敭慭祲〲㘰洯浥牡ㅹ栮浴≬਻慶⁲牴灩摯牟瑡湩獧桟獡⁨‽ㄢ㈵㘹㈵㜷㨴攳捣て㑣㉡敦㘲㠶昵㔶愶挶㕡㔸摣慦㬢ਊ慶⁲祬潣彳摡损瑡来牯⁹‽畮汬਻瘊牡氠捹獯慟彤敲潭整慟摤⁲‽㔢⸴〸ㄮ㠹ㄮ㌷㬢瘊牡氠捹獯慟彤睷彷敳癲牥㴠∠睷⹷牴灩摯氮捹獯挮浯㬢瘊牡氠捹獯慟彤牴捡彫浳污‽栢瑴㩰⼯敭扭牥⹳牴灩摯挮浯愯浤椯杭振浯潭⽮瑯獟慭汬牦浡⹥楧㽦慲摮㜽ㄶ㠱∴਻慶⁲祬潣彳摡瑟慲正獟牥敶⁤‽栢瑴㩰⼯敭扭牥⹳牴灩摯挮浯愯浤椯杭振浯潭⽮瑯慟獤牥敶⹤楧㽦慲摮㜽ㄶ㠱∴਻慶⁲祬潣彳敳牡档煟敵祲㴠朠瑥畑牥⡹㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺猯牣灩獴氮捹獯挮浯振瑡慭⽮湩瑩樮≳㰾猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ瘠牡朠潯汧瑥条㴠朠潯汧瑥条簠⁼絻਻朠潯汧瑥条挮摭㴠朠潯汧瑥条挮摭簠⁼嵛਻⠠畦据楴湯⤨笠 †慶⁲慧獤㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩 †慧獤愮祳据㴠琠畲㭥 †慧獤琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧 †慶⁲獵卥䱓㴠✠瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣㭬 †慧獤献捲㴠⠠獵卥䱓㼠✠瑨灴㩳‧›栧瑴㩰⤧⬠ ††⼧眯睷朮潯汧瑥条敳癲捩獥挮浯琯条樯⽳灧⹴獪㬧 †慶⁲潮敤㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝 †潮敤瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木摡ⱳ渠摯⥥਻素⠩㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶剔彉〳堰㔲弰晤❰‬㍛〰‬㔲崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲ㄴ㤵㈱ⴶ✰⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹启䥒慟潢敶㝟㠲㥸弰晤❰‬㝛㠲‬〹ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㐰㔱ㄹ㘲ㄭ⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶剔彉敢潬彷㈷砸〹摟灦Ⱗ嬠㈷ⰸ㤠崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲ㄴ㤵㈱ⴶ✲⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条瀮扵摡⡳⸩湥扡敬楓杮敬敒畱獥⡴㬩 †潧杯敬慴⹧湥扡敬敓癲捩獥⤨਻素㬩㰊猯牣灩㹴ਊ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢ਠ昨湵瑣潩⡮獩⥖笊 †椠⡦℠獩⁖਩††੻††††敲畴湲਻††੽††慶⁲摡杍⁲‽敮⁷摁慍慮敧⡲㬩 †瘠牡氠捹獯灟潲彤敳⁴‽摡杍⹲档潯敳牐摯捵却瑥⤨਻††慶⁲汳瑯⁳‽≛敬摡牥潢牡≤‬氢慥敤扲慯摲∲‬琢潯扬牡楟慭敧Ⱒ∠潴汯慢彲整瑸Ⱒ∠浳污扬硯Ⱒ∠潴彰牰浯≯‬昢潯整㉲Ⱒ∠汳摩牥崢਻††慶⁲摡慃⁴‽桴獩氮捹獯慟彤慣整潧祲਻††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡✨慰敧Ⱗ⠠摡慃⁴☦愠䍤瑡搮潭⥺㼠愠䍤瑡搮潭⁺›洧浥敢❲㬩 †椠⁦琨楨⹳祬潣彳敳牡档煟敵祲਩††੻††††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡∨敫睹牯≤‬桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⥹਻††⁽ †攠獬⁥晩愨䍤瑡☠…摡慃⹴楦摮睟慨⥴ †笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欧祥潷摲Ⱗ愠䍤瑡昮湩彤桷瑡㬩 †素 †ਠ††潦⁲瘨牡猠椠汳瑯⥳ †笠 †††瘠牡猠潬⁴‽汳瑯孳嵳਻††††晩⠠摡杍⹲獩汓瑯癁楡慬汢⡥汳瑯⤩ †††笠 †††††琠楨⹳祬潣彳摡獛潬嵴㴠愠䵤牧朮瑥汓瑯猨潬⥴਻††††੽††੽ †愠䵤牧爮湥敤䡲慥敤⡲㬩 †愠䵤牧爮湥敤䙲潯整⡲㬩紊⠨畦据楴湯⤨笠ਊ慶⁲⁷‽ⰰ栠㴠〠‬業楮畭呭牨獥潨摬㴠㌠〰਻椊⁦琨灯㴠‽敳晬਩੻††敲畴湲琠畲㭥紊椊⁦琨灹潥⡦楷摮睯椮湮牥楗瑤⥨㴠‽渧浵敢❲⤠笊 †眠㴠眠湩潤⹷湩敮坲摩桴਻††⁨‽楷摮睯椮湮牥效杩瑨਻੽汥敳椠⁦搨捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⁴☦⠠潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴簠⁼潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧⥴਩੻††⁷‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴਻††⁨‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧㭴紊攊獬⁥晩⠠潤畣敭瑮戮摯⁹☦⠠潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤⁨籼搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧⥴਩੻††⁷‽潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤㭨 †栠㴠搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧㭴紊爊瑥牵⠨⁷‾業楮畭呭牨獥潨摬
☦⠠⁨‾業楮畭呭牨獥潨摬⤩਻⡽⤩⤩਻ਊਊ楷摮睯漮汮慯⁤‽畦据楴湯⤨笊 †瘠牡映㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨潆瑯牥摁⤢਻††慶⁲⁢‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥戢摯≹嬩崰਻††⹢灡数摮桃汩⡤⥦਻††⹦瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戢潬正㬢 †搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉✨祬潣䙳潯整䅲楤牆浡❥⸩牳⁣‽⼧摡⽭摡是潯整䅲⹤晩慲敭栮浴❬਻††ਊ †ਠ††⼯䐠䵏䤠橮䄠੤††昨湵瑣潩⡮獩牔汥楬⥸ †笠 †††瘠牡攠㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††攠献祴敬戮牯敤⁲‽〧㬧 †††攠献祴敬洮牡楧‽㬰 †††攠献祴敬搮獩汰祡㴠✠汢捯❫਻††††⹥瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠楲桧❴਻††††⹥瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††⹥瑳汹⹥癯牥汦睯㴠✠楨摤湥㬧 †††攠献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††⹥瑳汹⹥楷瑤⁨‽㌧〰硰㬧ਊ †††瘠牡椠䉳潬敫䉤䑹浯楡‽畦据楴湯
牨晥⤠ †††笠 †††††瘠牡戠潬正摥潄慭湩⁳‽ਜ਼††††††††愢慮祮灡牯ㅮ〳〰琮楲潰⹤潣≭ਬ††††††††砢硸潰湲硸⹸牴灩摯挮浯ਢ††††††㭝 †††††瘠牡映慬⁧‽慦獬㭥 †††††ਠ††††††潦⡲瘠牡椠〽※㱩汢捯敫䑤浯楡獮氮湥瑧㭨椠⬫⤠ †††††笠 †††††††椠⡦栠敲⹦敳牡档
汢捯敫䑤浯楡獮⁛⁩⁝
㴾〠⤠ †††††††笠 †††††††††映慬⁧‽牴敵਻††††††††੽††††††੽††††††敲畴湲映慬㭧 †††素ਊ††††慶⁲敧䵴瑥䍡湯整瑮㴠映湵瑣潩⡮洠瑥乡浡⁥਩††††੻††††††慶⁲敭慴⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥洧瑥❡㬩 †††††映牯⠠㵩㬰椠洼瑥獡氮湥瑧㭨椠⬫਩††††††⁻ †††††††椠⡦洠瑥獡楛⹝敧䅴瑴楲畢整∨慮敭⤢㴠‽敭慴慎敭⤠ †††††††笠ਠ††††††††††敲畴湲洠瑥獡楛⹝敧䅴瑴楲畢整∨潣瑮湥≴㬩ਠ††††††††⁽ †††††素 †††††爠瑥牵慦獬㭥 †††素 †††ਠ††††慶⁲敧䍴浯敭瑮潎敤⁳‽畦据楴湯爨来硥慐瑴牥⥮ †††笠 †††††瘠牡渠摯獥㴠笠㭽 †††††瘠牡渠摯獥⁁‽嵛਻††††††慶⁲牰晥牥敲乤摯獥楌瑳㴠嬠愧Ⱗ✠❣‬戧崧਻†††† †††††⠠畦据楴湯朠瑥潎敤味慨䡴癡䍥浯敭瑮⡳Ɱ瀠瑡整湲਩††††††੻††††††††晩⠠⹮慨䍳楨摬潎敤⡳⤩ †††††††笠 †††††††††椠⁦渨琮条慎敭㴠㴽✠䙉䅒䕍⤧ †††††††††笠 †††††††††††爠瑥牵慦獬㭥 †††††††††素 †††††††††映牯⠠慶⁲⁩‽㬰椠㰠渠挮楨摬潎敤⹳敬杮桴※⭩⤫ †††††††††笠 †††††††††††椠⁦⠨⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤祔数㴠㴽㠠
☦⠠慰瑴牥⹮整瑳渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯噥污敵⤩਩††††††††††††੻††††††††††††††慶⁲牡慥慎敭㴠瀠瑡整湲攮數⡣⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤慖畬⥥ㅛ㭝 †††††††††††††渠摯獥慛敲乡浡嵥㴠渠਻††††††††††††੽††††††††††††汥敳椠⁦渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯呥灹⁥㴽‽⤱ †††††††††††笠 †††††††††††††朠瑥潎敤味慨䡴癡䍥浯敭瑮⡳⹮档汩乤摯獥楛ⱝ瀠瑡整湲㬩 †††††††††††素 †††††††††素 †††††††素 †††††素搨捯浵湥⹴潢祤‬敲敧偸瑡整湲⤩਻ †††††映牯⠠慶⁲⁩湩瀠敲敦牲摥潎敤䱳獩⥴ †††††笠 †††††††椠⁦渨摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⥝ †††††††笠 †††††††††椠⡦椠味敲汬硩☠…潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤⤠ †††††††††笠 †††††††††††渠摯獥⹁異桳渨摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⹝慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⥥਻††††††††††੽††††††††††汥敳 †††††††††笠 †††††††††††渠摯獥⹁異桳
潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝⤠਻††††††††††੽††††††††੽††††††੽††††††敲畴湲渠摯獥㭁 †††素 †††ਠ†††† †††瘠牡瀠潲数乲摯⁥‽畮汬਻††††慶⁲牡慥潎敤⁳‽敧䍴浯敭瑮潎敤⡳渠睥删来硅⡰✠慞敲⁡祔数∽牡慥⡟屜⭷∩‧
㬩ਊ††††潦⁲瘨牡椠㴠〠※⁩‼牡慥潎敤⹳敬杮桴※⭩⤫ †††笠 †††††瘠牡愠㴠瀠牡敳湉⡴敧䍴浯異整卤祴敬愨敲乡摯獥楛⥝眮摩桴㬩 †††††椠⁦⠨⁡㴾㌠〰
☦⠠⁡㴼㐠〰⤩ †††††笠 †††††††瀠潲数乲摯⁥‽牡慥潎敤孳嵩਻††††††††牢慥㭫 †††††素 †††素ਊ †††瘠牡瀠潲数瑲乹浡⁥‽敧䵴瑥䍡湯整瑮∨牰灯牥祴⤢簠⁼慦獬㭥 †††椠⡦椠味敲汬硩☠…瀨潲数乲摯⥥⤠ †††笠 †††††攠献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††††瀠潲数乲摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨‬牰灯牥潎敤昮物瑳桃汩⥤਻††††੽††††汥敳椠⡦椠味敲汬硩☠…⠡瀠潲数乲摯⁥

⼯匠慬⁰桴⁥摡攠敶瑮潨杵瑨琠敨敲椠⁳潮愠潬慣整⁤汳瑯 †††笠 †††††攠献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††††攠献祴敬挮獳汆慯⁴‽渧湯❥਻††††††慶⁲摣癩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴搧癩⤧਻††††††摣癩献祴敬㴠∠楷瑤㩨〳瀰㭸慭杲湩ㄺ瀰⁸畡潴∻਻††††††摣癩愮灰湥䍤楨摬
⁥㬩 †††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††੽††††汥敳椠⡦℠獩求歯摥祂潄慭湩
潬慣楴湯栮敲⁦
਩††††੻††††††慶⁲湩䙪㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††††椠橮⹆瑳汹⹥潢摲牥㴠✠✰਻††††††湩䙪献祴敬洮牡楧‽㬰 †††††椠橮⹆瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戧潬正㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠潮敮㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††††湩䙪献祴敬漮敶晲潬⁷‽栧摩敤❮਻††††††湩䙪献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††††湩䙪献祴敬眮摩桴㴠✠〳瀰❸਻††††††湩䙪献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧ਊ††††††晩
⁢☦⠠℠獩牔汥楬⁸籼⠠琠灹潥⁦獩牔汥楬⁸㴽∠湵敤楦敮≤⤠⤠⤠⼠ 汁瑯敨⁲牴灩摯瀠潲獰 †††††笠 †††††††瘠牡挠楤⁶‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨楤❶㬩 †††††††挠楤⹶瑳汹⁥‽眢摩桴㌺〰硰活牡楧㩮〱硰愠瑵㭯㬢 †††††††挠楤⹶灡数摮桃汩⡤椠橮⁆㬩 †††††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††††⁽ †††素 素
潤畣敭瑮椮味敲汬硩⤠㬩紊ਊ⼼捳楲瑰ਾ㰊楤⁶摩∽扴损湯慴湩牥•瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤䐣䑆䍃㭆戠牯敤⵲潢瑴浯ㄺ硰猠汯摩⌠㤳㤳㤳※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹㤹㤹椡灭牯慴瑮㸢㰊ⴡ昭牯慮敭∽敳牡档•湯畓浢瑩∽敲畴湲猠慥捲楨⡴∩椠㵤栧慥敤彲敳牡档‧ਾ椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽敓牡档•楳敺㌽‰慮敭∽敳牡档∲瘠污敵∽㸢㰊湩異⁴祴数∽畢瑴湯•慶畬㵥䜢Ⅿ•湯汃捩㵫猢慥捲楨⡴∩ਾ⼼潦浲ਾ猼祴敬ਾ潦浲栣慥敤彲敳牡档笠 †眠摩桴›ㄹ瀶㭸 †洠牡楧㩮〠愠瑵瀸㭸 †瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥紊ਊ昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異⁴੻††敨杩瑨›〴硰਻††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸 †氠湩ⵥ敨杩瑨›〴硰਻††慰摤湩㩧〠㠠硰਻††潢⵸楳楺杮›潢摲牥戭硯਻††慢正牧畯摮›䘣䘴䔲㬹 †戠牯敤㩲ㄠ硰猠汯摩⌠䉂㡂㡂਻††牴湡楳楴湯›慢正牧畯摮挭汯牯㌠〰獭攠獡ⵥ畯ⱴ †††††††挠汯牯㌠〰獭攠獡㭥紊ਊ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴⁝੻††楷瑤㩨ㄠ〰㬥紊昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽整瑸崢昺捯獵笠 †戠牯敤⵲潣潬㩲⌠㉁い㐵਻††慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦਻††潢⵸桳摡睯›‰瀰⁸㈱硰ⴠ瀴⁸䄣䐲㔰㬴紊ਊਊ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥戢瑵潴≮⁝੻††潰楳楴湯›扡潳畬整਻††潴㩰ㄠ硰਻††楲桧㩴ㄠ硰਻††灯捡瑩㩹ㄠ਻††慢正牧畯摮›䐣䑆䍃㭆 †挠汯牯›㐣㌶㌷㬴 †眠摩桴›㈱瀵㭸 †挠牵潳㩲瀠楯瑮牥਻††敨杩瑨›㠳硰਻††潢摲牥›潮敮਻੽潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴㩝潦畣⁳⁾湩異孴祴数✽畢瑴湯崧栺癯牥ਬ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥戧瑵潴❮㩝潨敶⁲੻††慢正牧畯摮挭汯牯›䄣䌵㕅㬶 †挠汯牯›昣晦਻੽潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴㩝潦畣⁳⁾湩異孴祴数✽畢瑴湯崧笠 †戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲⌠㈵䕁䙄਻††潣潬㩲⌠晦㭦紊ਊ⼼瑳汹㹥ਊ猼牣灩㹴昊湵瑣潩敳牡档瑩⤨੻†† †⼠ 敤整浲湩⁥湥楶潲浮湥⁴ †瘠牡猠慥捲彨湥⁶ †椠⁦氨捹獯慟彤睷彷敳癲牥椮摮硥晏∨瀮⹤⤢㸠ⴠ⤱笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱摰氮捹獯挮浯愯✯਻††⁽汥敳椠⁦氨捹獯慟彤睷彷敳癲牥椮摮硥晏∨焮⹡⤢㸠ⴠ⤱笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱慱氮捹獯挮浯愯✯਻††⁽汥敳笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱祬潣⹳潣⽭⽡㬧 †素ਊ慶⁲敳牡档瑟牥‽湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮搨捯浵湥⹴敳牡档献慥捲㉨瘮污敵਩慶⁲敳牡档畟汲㴠猠慥捲彨湥⭶敳牡档瑟牥㭭眊湩潤⹷灯湥猨慥捲彨牵⥬਻爊瑥牵慦獬੥੽⼼捳楲瑰ⴭਾ猼祴敬ਾ††愮䍤湥整䍲慬獳浻牡楧㩮‰畡潴੽⼼瑳汹㹥㰊楤⁶摩∽扴慟≤挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺愯瑤慲正洮湩獩整楲污⸵潣⽭汣捩湫睥㼯㵡㌶㌷㐹•楴汴㵥戢極摬礠畯⁲睯敷獢瑩⁥瑡吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽汦慯㩴敬瑦※楷瑤㩨㠱瀶㭸戠牯敤㩲∰ਾ椼杭猠捲∽瑨灴⼺氯⹹祬潧挮浯氯⽹灴楓整椯慭敧⽳牦敥摁⸲灪≧愠瑬∽慍敫礠畯⁲睯牦敥眠扥楳整漠牔灩摯挮浯•瑳汹㵥戢牯敤㩲㬰搠獩汰祡戺潬正•㸯㰊愯‾ਊ搼癩椠㵤愢彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰∠ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ潤畣敭瑮眮楲整椨⁦氢慥敤扲慯摲•湩氠捹獯慟⁤祬潣彳摡❛敬摡牥潢牡❤⥝਻⼯潤畣敭瑮眮楲整氨捹獯慟孤氧慥敤扲慯摲崧㬩㰊猯牣灩㹴㰊搯癩ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ潤畣敭瑮眮楲整椨⁦猢楬敤≲椠祬潣彳摡氠捹獯慟孤猧楬敤❲⥝਻⼯潤畣敭瑮眮楲整氨捹獯慟孤猧楬敤❲⥝਻⼼捳楲瑰‾ℼⴭ愠摤摥㜠㈯′ⴭਾ搼癩椠㵤䘢潯整䅲≤猠祴敬∽慢正牧畯摮⌺䙄䍄䙃※潢摲牥琭灯ㄺ硰猠汯摩⌠㤳㤳㤳※汣慥㩲潢桴※楤灳慬㩹潮敮※楷瑤㩨〱┰椡灭牯慴瑮※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹ℹ浩潰瑲湡㭴栠楥桧㩴〹硰椡灭牯慴瑮㸢ਠ搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺愯瑤慲正洮湩獩整楲污⸵潣⽭汣捩湫睥㼯㵡㌶㌷㐹•楴汴㵥戢極摬礠畯⁲睯敷獢瑩⁥瑡吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽汦慯㩴敬瑦※楤灳慬㩹汢捯㭫眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢㰊浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯祬氮杹⹯潣⽭祬琯印瑩⽥浩条獥是敲䅥㉤樮杰•污㵴䴢歡⁥潹牵漠湷映敲⁥敷獢瑩⁥湯吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯㭫∠⼠ਾ⼼㹡ਠ搼癩椠㵤昢潯整䅲彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰㸢㰊晩慲敭椠㵤氢捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭•瑳汹㵥戢牯敤㩲㬰搠獩汰祡戺潬正※汦慯㩴敬瑦※敨杩瑨㤺瀶㭸漠敶晲潬㩷楨摤湥※慰摤湩㩧㬰眠摩桴㜺〵硰㸢⼼晩慲敭ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ